Meteen naar de inhoud

Reglement leeswedstrijd “Ik lees”

Reglement leeswedstrijd “Ik lees”

Deze leeswedstrijd wordt ingericht door het Willemsfonds, afdeling Zele. Alle schoolklassen in de wijde omgeving van Zele, Lokeren, Dendermonde komen in aanmerking voor deelname.

Lezen moet worden bevorderd en wij menen dat een project waarin een competitie-element is verweven aantrekkelijk is voor leerlingen.

De wedstrijd richt zich tot klassen in het lager onderwijs en dit in al zijn vormen. Het concept is er op gericht iedere klas (of graadklas) de mogelijkheid te geven deel te nemen. De nadruk ligt daarom op beleving van en enthousiasme rond de leeservaring ongeacht het niveau.

Artikel 1. Opzet

De leeswedstrijd richt zich op schoolklassen. De participatie van de juf of meester is echter cruciaal. Het opzet is zodanig dat de activiteiten rond deze wedstrijd perfect kunnen worden ingebed in het normale curriculum, en dus minimale extra inspanning vraagt aan de leerkracht.

Het gaat er niet om moeilijke teksten te gebruiken. De moeilijkheidsgraad is voor ons niet belangrijk. Het gaat om het bevorderen van het leesplezier, op welk niveau dan ook.

Wij willen tevens een koppeling maken tussen het lezen van een tekst en het nut ervan, in dit geval het deelnemen aan een wedstrijd. En eventueel het winnen.

Artikel 2. Inhoudelijk

  • De klas kiest een tekst. Dit kan een boek(je) zijn, maar eender welke tekst is geldig. In dit keuzeproces wordt de bedoeling duidelijk gemaakt: het deelnemen aan een wedstrijd. We koppelen de leestaak aan een doelstelling die aantrekkelijk is voor de leerlingen.
  • De leerlingen lezen de tekst, hetzij klassikaal, hetzij individueel. Het lezen gebeurt volgens het gebruikte didactische model van de school.
  • De klas maakt een verslaggevend filmpje van maximaal 5 minuten waarin zij hun keuze van de tekst toelichten, wat zij er uit hebben geleerd en wat hun leeservaring is. Essentieel is dat hun beleving van het lezen duidelijk wordt. In het filmpje komen verschillende en bij voorkeur alle leerlingen aan bod. Eventueel kunnen juf of meester en/of ouders een rol spelen.
  • De jury bekijkt alle ingezonden filmpjes en maakt een selectie van 5 genomineerden voor de finale.
  • Eén of meer juryleden bezoeken de genomineerde klassen. Zij hebben enkele vragen mee die door de juf of meester aan de leerlingen worden gesteld. Deze bezoeken gebeuren na voorafgaande afspraak. De juryleden observeren vraagstelling en antwoorden. Zij oordelen op basis van dynamiek die werd ontwikkeld rond de leesopdracht.
  • Op basis van dit bezoek wordt de uiteindelijke winnaar geselecteerd.

Artikel 3. Deelname

De aanmelding voor deze wedstrijd gebeurt door het inzenden van het deelnameformulier onderaan deze pagina. Om organisatorische redenen vragen wij dit formulier zo vlug mogelijk in te sturen, ten laatste op 10 mei 2023.

Artikel 3. Verslaggevend filmpje

Het filmpje dat wordt ingestuurd zal vooral worden beoordeeld op de mate van enthousiasme rond de leeservaring die er uit blijkt. Techniciteit van montage e.d. spelen slechts in beperkte mate een rol. Er zijn geen vormvereisten bepaald om een maximale creativiteit toe te laten.

De ingestuurde filmpjes worden automatisch (niet-exclusieve) eigendom van het Willemsfonds afdeling Zele. Zij zullen worden gepubliceerd op de website. Het is dan ook een voorwaarde van deelname dat al wie figureert in het filmpje akkoord gaat met deze publicatie, ofwel zelf ofwel door toelating van de ouders.
Deze voorwaarde dient niet te worden gedocumenteerd. Wij gaan er van uit dat elke school een gedragscode voor publicaties heeft en dat de deelnemers zich daar aan houden.
Onafgezien van het voorgaande verplicht het Willemsfonds afdeling Zele zich er toe de filmpjes voor geen enkel ander doeleinde dan de publicatie op haar website ter ondersteuning van de wedstrijd te gebruiken.

Het staat de school vrij het filmpje op de eigen website te publiceren

Artikel 4. Indienen deelnamefilmpje

De uiterste inleverdatum van de filmpjes is 28 mei 2023. Het filmpje heeft een duur van maximum 5 minuten en wordt afgeleverd in een formaat dat rechtstreeks op een website kan worden gepubliceerd.

Inleveren kan als bijlage aan een emailbericht aan info@willemsfondszele.be. Indien de omvang te groot zou blijken om als bijlage te versturen, kan gebruik gemaakt worden van Wetransfer.

Artikel 5. Prijzen

De winnaar, in hoofde van de klastitularis, ontvangt een budget van 500 euro. Dit bedrag wordt gestort op een door hem/haar aan te duiden bankrekening en kan naar eigen inzicht worden besteed aan wat zij/hij aangewezen vindt voor de klas. Op deze besteding wordt verder geen controle uitgeoefend door Willemsfonds afdeling Zele.

De jury behoudt zich het recht voor om eventueel bijkomende prijzen uit te reiken voor filmpjes die op een bepaald vlak uitmunten.

Alle leerlingen van de winnende klas ontvangen een diploma. Dit wordt hen uitgereikt tijdens een ceremonie in de eigen klas met inbegrip van aangepaste hapjes en drankjes.
Verschillende media worden hiervoor uitgenodigd om hun prestatie extra in de verf te zetten.

Artikel 6. De jury

De jury wordt nog samengesteld. Zij zal bestaan uit leden van het Willemsfonds en mensen uit het werkveld. Voor de bezoeken aan de genomineerde klassen komen enkel mensen uit het werkveld in aanmerking.

Artikel 7. Algemeen

Tegen de beslissingen van de jury is geen verhaal mogelijk.
Door deelname (het insturen van een filmpje) verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement.